Werkgever in betalingsmoeilijkheden

In het huidige economische klimaat komt het helaas vaker voor dat een werkgever in betalingsmoeilijkheden terechtkomt. Uw loon wordt niet volledig of niet tijdig voldaan, u komt erachter dat uw pensioenpremies niet worden afgedragen of u ontvangt andere geldelijke vergoedingen niet langer tijdig en/of volledig. Over het algemeen leiden dergelijke situaties ook tot betalingsmoeilijkheden aan uw zijde. Wat kunt u doen?

Op grond van de wet en uw arbeidsovereenkomst kunt u in beginsel een vordering aanhangig maken bij de bevoegde rechter. In concrete gevallen kan het echter zo zijn dat u reeds weet dat uw werkgever niet langer over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen jegens u en anderen te voldoen. Het instellen van een vordering bij de bevoegde rechter heeft dan geen toegevoegde waarde, bijvoorbeeld in geval van faillissement. In de Werkloosheidswet (WW) is voor situaties als deze een vangnet gecreëerd.

Het UWV neemt onder bepaalde voorwaarden de betalingsverplichtingen van uw werkgever over als sprake is van blijvende betalingsonmacht. Een situatie van blijvende betalingsonmacht bestaat in geval van faillissement, toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, surseance van betaling of wanneer op andere gronden sprake is van een situatie van een blijvende toestand waarin niet wordt betaald. In beginsel geldt het vangnet voor (gedeelten van) achterstal-lig loon, vakantiegeld en dagen, pensioenpremies, reiskosten, een dertiende maand, et cetera. Wanneer uw werkgever reeds failliet is, wordt u door de curator in kennis gesteld van uw mogelijkheden.

Zolang over de vereisten van het vangnet geen duidelijkheid bestaat, bijvoorbeeld omdat uw werkgever zelf geen actie onderneemt, kunt u in overweging nemen zelfstandig tot het aanvragen van bijvoorbeeld het faillissement van uw werkgever over te gaan. In dat geval zal het UWV hiervan in kennis komen, waarna u met hen over de overname van betalingsverplichtingen kunt communiceren. Snelheid is in dit kader geboden, gelet op het feit dat het UWV termijnen hanteert voor de overname van betalingsverplichtingen. Het UWV neemt in geval van faillissement bijvoorbeeld het loon tot 13 weken terug over, waarbij de datum van ontslagaanzegging door de curator doorslaggevend is. Hoe langer u wacht, hoe minder het UWV dus eventueel overneemt.

Voor advies en ondersteuning in situaties als deze kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Swart Advocaten.