Privacybeleid

Swart Advocaten Almere, gevestigd aan Spoordreef 26A, 1315 GP ALMERE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Spoordreef 26A
1315 GP ALMERE
T: 036 760 18 48
www.swartlaw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Swart Advocaten Almere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Swart Advocaten Almere verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– strafrechtelijk verleden
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Swart Advocaten Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Om (eventueel) gefinancierde rechtsbijstand voor u aan te vragen;
– Teneinde informatie te kunnen uitwisselen met uw behandelaars, adviseurs en/of andere derden, e.e.a. ten behoeve van de dienstlevering Swart Advocaten Almere;
– Teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de Advocatenwet (en aanverwante regelgeving), en de WWft.

Geautomatiseerde besluitvorming
Swart Advocaten Almere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Swart Advocaten Almere) tussen zit. Swart Advocaten Almere gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Advocaat Centraal, administratie en registratie cliënten, het programma wordt gebruikt voor de registratie van de klantbasis van Swart Advocaten Almere;
– ICT cloud Dare IT.nl, werkplekken van de werknemers van Swart Advocaten Almere. De werkplekken worden gebruikt om e-mails te kunnen ontvangen / verzenden, documenten op te kunnen stellen en de werkzaamheden voor Swart Advocaten Almere te kunnen uitoefenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Swart Advocaten Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens 5 jaar conform artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek;
Personalia 5 jaar conform artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek;
Adres 5 jaar conform artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek;
BSN 5 jaar conform artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek;
Zaakdossier 5 jaar conform artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek;
Administratieve gegevens 7 jaar (financiële administratie);
Zaakdossier beroepsfout 20 jaar conform artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Swart Advocaten Almere verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Swart Advocaten Almere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Swart Advocaten Almere gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Swart Advocaten Almere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@swartlaw.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Swart Advocaten Almere wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Swart Advocaten Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 036 – 760 18 48 of via info@swartlaw.nl.