Wetswijzigingen die van invloed zullen zijn op personeelszaken

Aan de vooravond van het nieuwe jaar is het tijd om het aflopende jaar te analyseren. Welke zaken zijn prima verlopen? Welke zaken verdienen in 2017 meer aandacht dan er dit jaar aan geschonken is? Los van deze terugblik zal het tevens weer tijd zijn voor de goede voornemens voor 2017. Nieuwe plannen en ideeën zullen de revue passeren. In 2017 zullen daarnaast wederom een aantal wetswijzigingen plaatsvinden waarmee u als ondernemer in meer of mindere mate te maken zult krijgen. In deze column zullen kort een aantal wijzigingen de revue passeren die betrekking hebben op personeelszaken.

Belangrijke wijzigingen worden verwacht op het gebied van de ARBO-wetgeving. Anders dan thans aan de orde is, wordt in de arbeidsomstandighedenwet opgenomen dat het verplicht wordt een basisovereenkomst voor arbodienstverlening te hebben. In de wet worden minimumvereisten opgenomen waaraan de overeenkomst dient te voldoen. Zo dient de bedrijfsarts iedere werkplek te kunnen bezoeken, krijgt de werknemer het recht op second opinion bij een andere bedrijfsarts, alsmede komt er een klachtenreglement dat ook op de bedrijfsarts van toepassing is. Voornamelijk de kleinere en middelgrote werkgevers zullen met deze wijzigingen geconfronteerd worden. Het is dus zaak om over een deugdelijk arbobeleid na te denken en zo nodig actie te ondernemen voordat de nieuwe wet- en regelgeving in werking treedt. Wie namelijk geen basisovereenkomst heeft, loopt het risico op boeteoplegging door de Inspectie. Verwachte ingangsdatum: medio 2017.

Daarnaast staat de transitievergoeding voor zieke werknemers onder druk. Op dit moment ontvangt ook de zieke werknemer, welke 24 maanden of meer voor dezelfde werkgever gewerkt heeft, een transitievergoeding bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Veel werkgevers achten het onredelijk dat zij, nadat zij reeds 24 maanden loon doorbetaald hebben, alsnog een transitievergoeding verschuldigd zijn. De verwachting is dat in 2017 een wijziging van deze regeling wordt gerealiseerd. Werkgevers zullen bij invoering van die regeling worden gecompenseerd. De kosten worden door premieheffing door alle werkgevers gedragen. De regeling voorziet alsdan dus in kostenverlaging. De werknemer blijft de vergoeding echter ontvangen. Verwachte ingangsdatum: in 2017.

In 2017 zal ik in columns ongetwijfeld terugkomen op deze en andere aangekondigde wetswijzigingen. Voor vragen over de wijzigingen in de ARBO-wetgeving, dan wel andere wetswijzigingen, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Vanuit Swart Advocatuur Almere worden u tot slot bijzonder prettige feestdagen en een voorspoedig en in alle opzichten succesvol 2017 toegewenst!