Gebruik van adviezen door het bestuursorgaan: de vergewisplicht

In de huidige rechtspraktijk komt het steeds vaker voor dat besluiten van een bestuursorgaan (zoals een gemeente of het UWV) gebaseerd zijn op adviezen en rapportages van personen, commissies of andersoortige instanties welke deskundig zijn op bepaalde terreinen. Het bestuursorgaan betrekt die informatie bij haar besluitvorming jegens u als particulier of bedrijf. Op welke wijze kan en mag het bestuursorgaan deze adviezen gebruiken en waarop moet u letten?

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is opgenomen dat het bestuursorgaan zorgvuldige besluitvorming doet plaatsvinden. Zo geldt bijvoorbeeld de verplichting om alle relevante feiten, welke van belang zijn voor een beslissing, in de besluitvorming te betrekken. Wanneer het bestuursorgaan in dit kader adviezen van derden gebruikt, dan is zij verplicht zich ervan te vergewissen dat het onderzoek van de adviseur op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. Deze wettelijke verplichting wordt aangeduid met de zgn. ‘vergewisplicht’. Het ingewonnen advies dient, zowel op het gebied van de totstandkoming als op het gebied van de inhoud, te voldoen aan dezelfde eisen van zorgvuldigheid die gelden ten aanzien van de voorbereiding en de inhoud van het besluit van het bestuursorgaan zelf. Tevens dient het advies logisch en inzichtelijk te zijn.

Om aan bovenstaande eisen te voldoen zal het bestuursorgaan (o.a.) dienen te vermelden of het advies op basis van eigen onderzoek door de deskundige tot stand gekomen is of dat (opnieuw) derden zijn ingeschakeld. Om aan de eisen van inzichtelijkheid te voldoen dienen de onderliggende stukken van het advies (bijvoorbeeld rapportages) aan u ter beschikking gesteld te worden. Mijns inziens mogen daarnaast hogere eisen aan het advies/de rapportage gesteld worden wanneer de invloed ervan op het te nemen besluit groter wordt.

Meerdere keren per jaar zie ik besluiten van bestuursorganen waarbij adviezen en rapporten van derden betrokken worden. In zeker niet alle gevallen voldoen die adviezen aan de eisen van de vergewisplicht. Stukken worden bijvoorbeeld niet bijgevoegd, zodat u niet weet op welke wijze een advies/rapport is betrokken bij het besluit. Kennis van die informatie is echter onontbeerlijk voor de vraag naar de juistheid van het besluit.

Gebruikt een bestuursorgaan derhalve adviezen van derden om tot haar besluitvorming te komen en bent u het met de inhoud daarvan oneens? Swart Advocaten bekijkt graag samen met u de mogelijkheden voor bezwaar of beroep.