Schorsing verzekeringsdekking bij premieachterstand

Bijna iedereen heeft verzekeringen. Denk aan een inboedelverzekering, een autoverzekering en/of een aansprakelijkheidsverzekering. Men betaalt een premie aan een verzekeringsmaatschappij, welke vervolgens tot uitkering van geld overgaat op het moment dat u schade lijdt of wanneer anderen schade lijden als gevolg van uw handelen. Wat gebeurt er echter wanneer u de verzekeringspremie niet tijdig betaalt?

Kern van het verzekeringsrecht is risico-overname. Tegen betaling van een premie neemt de verzekeringsmaatschappij het risico op schade over. Bij schade keert de verzekeraar uit. U bent als zodanig ‘gedekt’. Betaalt u echter uw premie niet, dan kan uw verzekeraar weigeren tot uitkering over te gaan of kan hij uitgekeerde bedragen aan derden op u verhalen. In het verzekeringswezen wordt dit aangeduid met het opschorten of schorsen van de dekking. Ook kan de verzekeraar bij premieachterstanden tot beëindiging van uw verzekering overgaan. Hiervoor gelden echter regels. In geval u een consument bent dan is zelfs sprake van dwingendrechtelijke regels, waarvan niet ten nadele van u kan worden afgeweken. Voor zakelijke verzekeringsnemers kan de verzekeraar wel andere regels afspreken. Dit ziet u terug in de polisvoorwaarden.

De wet bepaalt dat de verzekeraar in geval van een premieachterstand pas tot beëindiging of schorsing kan overgaan nadat hij de schuldenaar, na de dag dat de premie betaald had moeten zijn, vruchteloos heeft aangemaand om binnen 14 dagen alsnog te betalen. In diezelfde aanmaningsbrief dienen de gevolgen te zijn opgenomen die het niet voldoen aan de betalingsverplichting zal hebben. Aan u dient te worden medegedeeld dat uw dekking wordt geschorst of uw verzekering wordt beëindigd wanneer u niet alsnog betaalt. Betaalt u binnen de termijn van 14 dagen? Dan blijft de dekking intact. Betaalt u niet? Dan mag de dekking worden geschorst of beëindigd. U dient vanaf de dag van schorsing/beëindiging de schade uit eigen vermogen te betalen wanneer schade ontstaat. Dit kan een enorme financiële tegenvaller betekenen.

Uit het voorgaande valt af te leiden dat het zaak is om, in geval u met een schorsing van dekking of een beëindiging van uw verzekering vanwege premieachterstand wordt geconfronteerd, goed te raden te gaan of op de juiste wijze is gehandeld door de verzekeraar. Doet hij dit namelijk niet, dan kan het zo zijn dat de verzekering niet geschorst of beëindigd is en dat tot uitkering dient te worden gekomen.