Maatregelen bij niet nakomen verplichtingen uit de Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is in de plaats gekomen van onder meer de Wet Werk en Bijstand (WWB). De Participatiewet bevat legio verplichtingen voor bijstandsgerechtigden. Wie zich niet of niet voldoende aan die verplichtingen houdt, kan worden geconfronteerd met maatregelen. Wat houden de verplichtingen in en wat is een maatregel?

Aan het recht op een uitkering uit hoofde van de Participatiewet zijn door de wetgever veel verplichtingen gekoppeld. Deze verplichtingen zien onder meer op het zo spoedig mogelijk vinden van betaalde arbeid. Wanneer u noodgedwongen een beroep dient te doen op het vangnet van de Participatiewet kan en zal de Gemeente u verplichten om actief naar werk te zoeken. Zo dient u te solliciteren, dient u zich in te schrijven bij een uitzendbureau en dient u medewerking te verlenen aan onderzoek dat erop gericht is te beoordelen in hoeverre u in staat bent arbeid te verrichten. Daarnaast kan onder omstandigheden van u verlangd worden dat u verhuist of dat u bereid bent om reistijd te maken om aan betaalde arbeid te komen. Naast deze arbeidsverplichtingen bestaan nog een scala aan andere verplichtingen.

Wanneer de Gemeente van oordeel is dat u zich niet of niet voldoende aan de verplichtingen houdt, wordt een maatregel opgelegd. Een maatregel houdt in dat u voor korte of langere tijd geen of een lagere uitkering ontvangt. Nu in geval van algemene bijstand reeds sprake is van een sociaal minimum, is een daling van het inkomen derhalve direct van invloed op uw financiële situatie. Om die reden dient de maatregel op basis van zorgvuldige en gemotiveerde besluitvorming te worden opgelegd, teneinde te voorkomen dat ten onrechte met een lager inkomen dient te worden geleefd.

Wanneer u het oneens bent met een maatregel, bijvoorbeeld omdat de Gemeente uitgaat van onjuiste feiten, is het zaak om zo spoedig mogelijk bezwaar te maken tegen de beslissing van de Gemeente. In een bezwaarprocedure zal de Gemeente haar beslissing heroverwegen. Deze heroverweging vindt plaats met inachtneming van de door u naar voren gebrachte informatie. Het ligt aan de aard van de maatregel welke informatie noodzakelijk is om de heroverweging positief te laten uitvallen. Wanneer u daarbij juridische ondersteuning wenselijk acht, staat Swart & Dicke Advocaten u daarin graag bij.