Juridisch advies in de precontractuele fase

Verbintenissen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Wellicht de meest bekende verbintenis is de verbintenis die voortvloeit uit overeenkomst. Partijen maken in de precontractuele fase, de fase die voorafgaat aan de daadwerkelijke contractsluiting, afspraken met elkaar, welke zij daarna vastleggen in een contract. Het is mijn inziens van doorslaggevend belang om op duidelijke en concrete wijze tot vastlegging van verbintenissen in het contract over te gaan en u zich te realiseren welke verbintenissen ontstaan op het moment van concrete contractsluiting. Daarmee worden vaak kostbare juridische procedures voorkomen. Kennis van zaken is daarbij logischerwijs onontbeerlijk, ook in juridische zin.

Het vastleggen van afspraken in een (bij voorkeur schriftelijke) overeenkomst is, op het moment dat partijen nog positief tegenover elkaar staan, vaak een stuk eenvoudiger dan wanneer reeds complicaties tussen partijen gerezen zijn. Vooral in geval van meer complexe overeenkomsten, waarbij voor beide partijen over en weer verbintenissen ontstaan, is het aan te raden om in de precontractuele fase concrete afspraken te maken over (bijvoorbeeld) de dag dat de prestaties geleverd moeten worden, de dag dat betaling dient plaats te vinden en de wijze waarop partijen in staat worden gesteld om de geleverde prestaties te beoordelen. Bij duurovereenkomsten, overeenkomsten die voor langere tijd worden aangegaan, is daarnaast van belang om duidelijke afspraken te maken over de mogelijkheid voor partijen om de overeenkomst weer te kunnen beëindigen. In bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht (dienstlevering) bepaalt de wet voor sommige duurovereenkomsten dat de opdrachtgever de overeenkomst in beginsel te allen tijde mag opzeggen. In zakelijke overeenkomsten kan van die wettelijke bepaling impliciet of expliciet worden afgeweken. Het is dan echter wel zaak dat – desgewenst – inderdaad van die wettelijke regeling wordt afgeweken. Kennis van de wet is in het hiervoor bedoelde voorbeeld onontbeerlijk. Juridisch advies in de precontractuele fase is vaak minder kostbaar dan dat men zich realiseert.

Een duidelijke overeenkomst creëert voor alle betrokkenen duidelijkheid over de te leveren prestaties, terwijl – mochten zich dan toch complicaties voordoen – duidelijke afspraken over de dan te volgen weg, bijdragen aan een zo spoedig mogelijke oplossing daarvan. Om zakelijk te kunnen besparen kan het verstandig zijn om reeds in de precontractuele fase juridisch advies in te winnen. Het inwinnen van juridisch advies voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst bespaart u in een later stadium veel kostbare tijd en middelen.