Einde van een huurovereenkomst

Het huurrecht bevat de rechten en plichten van de huurder en verhuurder. Er bestaan algemene regels die gelden voor alle huurovereenkomsten en meer specifieke regels voor bijzondere vormen van huur. Een bijzondere vorm van huur betreft de huur van woonruimte. In deze column wordt stilgestaan bij de dwingendrechtelijke regels die het einde van de huurovereenkomst van woonruimte betreffen.

Een huurovereenkomst dient, bij een gewenst einde, door de verhuurder te worden opgezegd, zelfs wanneer sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarbij dient in beginsel een opzegtermijn in acht genomen te worden van in ieder geval drie maanden. De opzegging dient per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot te geschieden en de opzegging dient, op straffe van nietigheid, de gronden van opzegging te bevatten. De wet kent een opsomming van de opzeggingsgronden die door de verhuurder kunnen worden gebruikt. Andere opzeggingsgronden dan die in de wet staan kunnen niet door de verhuurder worden benut. De opzeggingsgrond kan bijvoorbeeld zijn slecht huurderschap of dringend eigen gebruik van het gehuurde door de verhuurder. De verhuurder dient in de opzegging aan de huurder te verzoeken om binnen 6 weken te laten weten of hij instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst. Stemt de huurder in, dan komt de huurovereenkomst tot een einde. Reageert de huurder niet of afwijzend? Dan dient de Kantonrechter om een oordeel verzocht te worden. Deze bepaalt vervolgens of de opzegging conform het dwingendrechtelijke systeem van het huurrecht heeft plaatsgevonden en daarnaast beoordeelt de rechter de opzeggingsgronden inhoudelijk. Pas daarna kan eventueel tot het vertrek van de huurder worden geconcludeerd.

Los van de opzeggingsgronden kan de verhuurder de huurovereenkomst trachten te ontbinden. Er dient dan sprake te zijn van een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder. In geval (bijvoorbeeld) sprake is van ernstige huurachterstanden kan in bepaalde gevallen tot ontbinding worden overgegaan. Overigens dient de verhuurder daarbij in het achterhoofd te houden dat deze ontbinding niet buitengerechtelijk kan plaatsvinden. De Kantonrechter dient dus ook in dit soort gevallen om een oordeel te worden verzocht. Slechts de rechter kan de huurovereenkomst ontbinden.

Het beëindigen van een huurovereenkomst kan een lastige exercitie zijn. Heeft u als verhuurder vragen over de beëindiging van een huurovereenkomst van woonruimte of wenst uw verhuurder de huurovereenkomst met u te beëindigen? Swart Advocaten kan u van advies vooraf of bijstand in een procedure voorzien.