Duurzaam ondernemen (II)

Een juiste mix tussen flexibele en vaste arbeidskrachten is mijns inziens van groot belang voor de continuïteit van uw organisatie. Ook de inzet van zelfstandigen zonder personeel is heden ten dage aan de orde van de dag. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) is iedere ondernemer inmiddels bekend. Gebleken is dat de Wet dba voor onduidelijkheid en onzekerheid heeft gezorgd bij zowel opdrachtgevers als zzp’ers. Inmiddels is de handhaving van de Wet dba opgeschort tot 1 januari 2018. Een korte update.

De Wet dba heeft als hoofddoel het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Personen die eigenlijk werknemer zijn in de zin van het arbeidsrecht zijn immers geen zelfstandigen. Bij een arbeidsovereenkomst is sprake van gezag, arbeid en loon. Ook bij de inzet van een zzp’er zal sprake zijn van (in ieder geval) arbeid en loon. Tevens is het niet onlogisch zijn om een zzp’er, zijnde een opdrachtnemer, van enige instructies te voorzien. In de praktijk worstelen partijen bij de inzet van een zzp’er met de vraag of sprake is van ondernemerschap of niet. Voornamelijk de term ‘gezag’ en de vraag naar wie juridisch gehouden is de ‘arbeid’ uit te voeren leidt in de praktijk tot moeilijkheden. Het kabinet gaat nu onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de huidige werkpraktijk. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie en Financiën onderzoeken daarom hoe de criteria ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ een concretere of andere invulling kunnen krijgen.

De Belastingdienst zal hangende het onderzoek van het kabinet en ieder geval tot 1 januari 2018 niet repressief optreden tegen opdrachtgevers en zzp’ers. De Belastingdienst zal voornamelijk een coachende rol innemen. De Belastingdienst zal opdrachtgevers en zzp’ers dus niet confronteren met naheffingen of boetes. Dit is slechts anders voor zover evident sprake is van een kwaadwillende. Hiervan is sprake wanneer opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid wordt gecreëerd of gecontinueerd, terwijl u weet dat er feitelijk sprake is van een arbeidsrelatie in plaats van zelfstandigheid.
Wanneer uw organisatie gebruik maakt van zzp’ers is het, ondanks de uitgestelde handhaving, van belang om in kaart te brengen of uw organisatie reeds voldoet aan de Wet dba. Zodoende wordt duidelijk of uw organisatie op correcte wijze gebruik maakt van zelfstandigen. Swart Advocaten Almere kan u daarin adviseren en bijstaan.