Duurzaam ondernemen (I)

In het huidige economische tij is duurzaam ondernemen een pré. Bij duurzaam ondernemen behoort mijns inziens een op uw onderneming toegespitst personeelsbeleid. De Wet Werk en Zekerheid, welke het arbeidsrecht op bepaalde punten ingrijpend heeft gewijzigd, heeft in dit kader gevolgen voor de wijze waarop u uw personeelsbeleid juridisch en financieel duurzaam vormgeeft.

Tegenwoordig ontvangt bijvoorbeeld iedere werknemer, welke ten minste 24 maanden binnen een organisatie werkzaam is geweest, een transitievergoeding. Deze vergoeding is verschuldigd als de werknemer de organisatie op initiatief van de werkgever verlaat. Ook tijdelijk personeel dat aan deze eisen voldoet heeft recht op een transitievergoeding. Een werknemer die maximaal 2 jaar werkzaam is, heeft dus recht op een vergoeding. E.e.a. leidt derhalve tot financiële verplichtingen voor u als werkgever. Verricht een werknemer daarnaast meer dan 24 maanden (in plaats van 36 maanden zoals voorheen gold) werkzaamheden en is daarbij sprake van meerdere arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen? Dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze wijzigingen in het arbeidsrecht vergen keuzes in de vormgeving van uw arbeidsovereenkomsten. Welke termijnen hanteert u en op welke wijze zorgt u ervoor dat het beste personeel voor uw onderneming behouden blijft? Gelden die besteed worden aan het personeel dienen in dit kader duurzaam te worden ingezet. Zodoende wordt een verspilling van middelen voorkomen; gelden kunnen immers slechts eenmalig uitgegeven worden.

In de periode dat een tijdelijke arbeidskracht bij u in dienst is, dient te worden beoordeeld of het betreffende personeelslid op langere termijn een toevoeging is aan uw onderneming. Het is zaak om op gezette tijden functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. U investeert zodoende tijd in uw personeel en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid. Teneinde de duurzaamheid binnen de onderneming verder te waarborgen is het zaak om de juiste keuzes te maken ter zake van investeringen in de ontwikkeling van personeel (tijdelijk of niet), waarbij onder meer gedacht kan worden aan (bij)scholing en andersoortige ontwikkeling van talent.

Een duurzaam personeelsbeleid wordt vormgegeven door op juiste wijze de juridische en financiële (on)mogelijkheden af te stemmen op de toekomstvisie van de betreffende organisatie. Geef uzelf de juiste uitgangspositie om deze investeringen op juiste wijze te analyseren en in te zetten, zonder dat u voor voldongen feiten komt te staan. Swart Advocaten kan u daarbij in een adviserende rol van dienst zijn. Een deugdelijk personeelsbeleid komt de duurzaamheid van uw onderneming zeker ten goede!