Bonje met de buren

In mijn praktijk komen geregeld zaken voorbij waarin buren met elkaar in debat zijn geraakt over de wijze waarop zij naast elkaar leven. Er ontstaat debat over een boom die (zon)licht blokkeert, over tuinafval dat van de ene tuin in de andere terechtkomt, over het eigendom van een erfafscheiding, et cetera. Deze debatten lopen soms hoog op, met alle gevolgen van dien. De wetgever heeft voor veel kwesties die tussen buren kunnen spelen regels opgesteld. Wat betreffen deze regels?

Het burenrecht kenmerkt zich door redelijkheid. Mensen zullen in een land als Nederland nu eenmaal rekening met elkaar moeten houden. Het burenrecht tracht handvatten te bieden waaraan eigenaars van een erf zich dienen te conformeren. Zo bestaan regels voor het planten van bomen en struiken langs de erfgrens, overhangende beplantingen en gezamenlijk eigendom van erfafscheidingen als schuttingen. Deze regels geven op vrij praktische wijze handvatten over de manier waarop buren naast elkaar kunnen leven. Het burenrecht is van zogenaamd regelend recht, hetgeen betekent dat u en uw buren van het recht afwijkende afspraken mogen maken. Deze afspraken – mits te bewijzen – zijn dan in afwijking van het regelende recht van toepassing op uw situatie. Het is dus zaak deze afspraken goed vast te leggen.

Daarnaast bestaan regels over hinder. De eigenaar van een erf mag, volgens de wet, niet op een manier of op een wijze die volgens de wet onrechtmatig is aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen. Deze hinder kan bestaan uit geluidsoverlast, rookoverlast, stankoverlast, et cetera. Het gaat bij hindervraagstukken om hinder die volgens de wet onrechtmatig is. Niet iedere vorm van overlast is dus automatisch hinder. De Hoge Raad heeft een aantal criteria ontwikkeld waarmee kan worden beoordeeld of hinder onrechtmatig is. Het betreft de aard van de hinder, de ernst van de hinder, de duur van de hinder, de schade en de omstandigheden van het geval, waaronder plaatselijke omstandigheden. Of sprake is van onrechtmatige hinder kan dus per geval verschillen.

Heeft u een geschil met uw buren en wenst u zich hierover te laten adviseren of wenst u afspraken met uw buren te maken over bepaalde aangelegenheden die afwijken van het regelende burenrecht? Swart & Dicke Advocaten adviseert u in dit kader gaarne.