Wat is een transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding en hoe werkt het?

Wat is een transitievergoeding en hoe komt u hiervoor in aanmerking? Zijn er speciale voorwaarden voor? Door hier goed van op de hoogte zijn kunt u uzelf veel gedoe besparen. Swart Advocaten vertelt u precies waar u rekening mee moet houden, hoe u een transitievergoeding berekent en in welke situaties u er wellicht wel/geen recht op heeft.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding die verstrekt wordt bij het einde van uw contract. Het is de wettelijke ontslagvergoeding waarop u recht heeft als werknemer, wanneer uw arbeidscontract wordt beëindigd. De vergoeding is bedoeld als compensatie voor het baanverlies en dient tevens als een stap in de richting van uw duurzame inzetbaarheid elders. Door deze wettelijke regeling is het voor werkgevers betaalbaarder geworden om werknemers te ontslaan.

Wanneer heeft iemand recht op een transitievergoeding?

Wanneer heb ik recht op transitievergoeding? Een vraag die vaak bij ons voorbij komt. Een transitievergoeding is tegenwoordig in veel gevallen een zekerheid, maar er zijn nog steeds situaties waarbij u er geen recht op heeft.

Om voor een ontslagvergoeding in aanmerking te komen gelden er diverse voorwaarden. Zo is het belangrijk dat u geen ernstig verwijtbaar gedrag heeft vertoond en hierdoor op staande voet ontslag heeft gekregen. Daarnaast is het initiatief voor ontslag ook erg belangrijk. Waarom heeft uw werkgever ervoor gekozen om u te ontslaan en als het geen ontslag op staande voet was, welke dringende reden is dan wel van belang? De antwoorden op deze vragen zijn essentieel voor de besluitvorming of u wel of geen recht heeft op de vergoeding.

Wanneer heeft u geen recht op transitievergoeding?

Er bestaan situaties waarin u als werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding. In dat geval is een werkgever niet verplicht om deze aan u uit te betalen. Dit kunnen de volgende omstandigheden betreffen:

 • Als uw contract met wederzijds goedvinden is beëindigd en u een ontslagvoorstel ontvangt van uw werkgever
 • Als u jonger bent dan 18 jaar en nog geen 12 uur per week werkt
 • Als u vanwege uw pensioen het bedrijf verlaat
 • Als uw werkgever failliet verklaard is, in de schuldsanering zit of uitstel van betaling heeft ontvangen
 • Als u ernstig nalatig of verwijtbaar gedrag heeft vertoond
 • Als u wegens een bedrijfseconomische reden ontslagen wordt en in de CAO is opgenomen dat er een andere financiële regeling geldt die de transitievergoeding vervangt

Er bestaan ook bijzondere situaties, zoals een slapend dienstverband. In dat geval wil een werknemer na 2 jaar lang arbeidsongeschikt te zijn geweest niet meer terugkeren in dienst en hierbij ontslag indienen. Vaak heeft u dan wel recht op een transitievergoeding, maar dit hangt af van de situatie van de arbeidsongeschikte.

Heb ik recht op transitievergoeding bij een contract voor bepaalde tijd?

Sinds 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd. Hierdoor zitten er ook consequenties aan voor een transitievergoeding bij een contract voor bepaalde tijd. In positieve zin, want door de nieuwe wet hebben ook werknemers met een tijdelijk arbeidscontract recht op een ontslagvergoeding. Vanaf de 1e dag na het invoeren van uw ontslag heeft u hier al recht op.

Ontslagvergoeding in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een slapend dienstverband, is een werkgever verplicht om mee te werken aan de beëindiging van het arbeidscontract. Hierbij wordt wel anders gekeken naar de uit te betalen transitievergoeding. Er moet namelijk rekening gehouden worden met het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Hierbij is de werkgever een ontslagvergoeding verschuldigd aan de werknemer vanaf de dag waarop de werknemer 2 jaar geleden arbeidsongeschikt werd.

Wanneer een werknemer langer dan 2 jaar ziek is mag een werkgever het arbeidscontract beëindigen. Hij moet hiervoor goedkeuring vragen bij het UWV in de vorm van een ontslagvergunning. Bij akkoord heeft u als werknemer recht op deze vergoeding.

In enkele gevallen laat een werkgever uw contract tijdens ziekte “slapend” doorlopen. Het kan zijn dat u door dit slapende dienstverband het recht op transitievergoeding verliest. Dit is echter niet in iedere situatie terecht. Neem voor vragen hierover gerust contact op met Swart Advocaten.

Uw transitievergoeding uitrekenen?

Om erachter te komen of uw werkgever de juiste transitievergoeding aan u uitbetaald, kunt u zelf uw transitievergoeding (ongeveer) uitrekenen. De vergoeding is gelijk aan 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Dit betekent dat u na 3 dienstjaren recht heeft op een ontslagvergoeding gelijk aan 1 bruto maandsalaris. Houdt er wel rekening mee dat de berekening vaak niet helemaal nauwkeurig uitkomt. Dit heeft ermee te maken dat de vergoeding niet mag worden afgerond. Daarnaast moeten ook de laatste dagen van het dienstverband nauwkeurig meegenomen worden in de berekening.

Zelf eenvoudig uw transitievergoeding uitrekenen? Hiervoor gebruikt u deze rekenhulp.

Welke loonbestanddelen tellen mee bij de berekening?

In de wet is vastgelegd welke loonbestanddelen van belang zijn bij de berekening van uw transitievergoeding. Dit betreffen de volgende:

 • Het basissalaris
 • Vakantietoeslag
 • Bonussen
 • Provisie
 • Winstuitkeringen
 • Eindejaarsuitkering

Welke loonbestanddelen tellen niet mee bij de berekening?

 • Pensioen
 • Leaseauto
 • Aandelen
 • Optieplannen
 • En alle overige die niet benoemd staan bij meegetelde loonbestanddelen

Kan ik vragen om een hogere ontslagvergoeding?

De hoogte van uw transitievergoeding bij ontslag kan soms anders zijn wanneer u zich in een bijzondere situatie bevindt. Het komt vaak voor in situaties waarbij de werkgever u onterecht behandeld of zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen.

In dergelijke gevallen zien we vaak dat een werkgever een vaststellingsovereenkomst probeert te overleggen, vaak om de reguliere ontslagprocedure te ontwijken. Bij een vaststellingsovereenkomst wordt er dan een voorstel gedaan voor soms een veel hogere vergoeding. Het is voor de werkgever een kosten- en tijdbesparende procedure om hiervoor te kiezen en hij gaat daarmee eventuele risico’s uit de weg.

Toch is dit niet de enige manier om een hogere transitievergoeding dan oorspronkelijk voorgesteld te verkrijgen. Wanneer de werkgever de reguliere ontslagprocedure aanhoudt kan de rechter ervoor zorgen dat u als werknemer een verhoogde transitievergoeding ontvangt. Als een werkgever zich verwijtbaar heeft gedragen noemen we deze extra vergoeding een billijke vergoeding. Dat kan in het geval een werkgever:

 • Bewust een onwerkbare situatie heeft gecreëerd
 • Bewust heeft aangestuurd op een verstoorde arbeidsrelatie
 • Bewust de re-integratie gefrustreerd heeft
 • Gediscrimineerd heeft
 • Er sprake was van seksuele intimidatie
 • Hij u wilde ontslaan zonder geldige ontslagreden

Wat kan ik doen als mijn werkgever niet uitbetaald?

In sommige situaties wil een werkgever de transitievergoeding niet uitbetalen of wenst hij slechts een deel ervan te betalen. In dat geval moet u zelf zo snel mogelijk actie ondernemen. Hiervoor dient u een brief te verzenden aan uw werkgever met daarin het verzoek om u de transitievergoeding uit te betalen binnen 7 dagen.

Wat zijn de mogelijke oplossingen wanneer uw werkgever niet uitbetaald?

Wanneer uw werkgever blijft weigeren te betalen, zijn er twee optionele mogelijkheden, waaronder een betalingsregeling. Dit is mogelijk wanneer de organisatie niet in staat is om de volledige som in één keer aan u uit te betalen. Er wordt dan een regeling getroffen waarbij u de volledige ontslagvergoeding binnen 6 maanden na uw laatste werkdag op uw bankrekening gestort moet krijgen.

Weigert uw werkgever ook hieraan mee te werken? Dan is de volgende logische stap: de kantonrechter. Een dergelijke zaak moet binnen 3 maanden na het einde van uw contract bij de rechter liggen. Lukt dit niet, dan vergaat uw kans op een transitievergoeding. Heeft u vragen over het juist opstellen van een brief aan uw werkgever of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze advocaten.

Vragen over uw eigen transitievergoeding of wilt u meer informatie? Neem dan contact op

Zit u zelf in een complexe situatie met uw werkgever of wilt u meer informatie over ontslagvergoedingen? Neem dan contact op met Swart Advocaten. Onze advocaten contractenrecht en overeenkomstenrecht adviseren u graag. Zijn er daarnaast vragen met betrekking tot andere rechtsgebieden? Schroom dan niet om ons te contacteren, wij voorzien u graag van advies.