Opleidingskosten en de transitievergoeding

In een eerdere column stond ik stil bij de transitievergoeding. Deze vergoeding raakt de werkgever verschuldigd op het moment dat een werknemer 24 maanden of meer in dienst is geweest en vervolgens op initiatief van de werkgever tot een einde aan de arbeidsovereenkomst wordt geconcludeerd. Een doelstelling van deze vergoeding is de (vergemakkelijking) van de overgang naar ander werk. Naar mijn oordeel zou dit overigens het enige doel van de vergoeding dienen te zijn.

Het is onder omstandigheden mogelijk om kosten die u tijdens het dienstverband als werkgever maakt, in mindering te brengen op de transitievergoeding. Denk hierbij aan het aanbieden van (bijv.) opleidingen aan uw personeel. Op die manier kan worden gestimuleerd dat de vergoeding wordt gebruikt voor het primaire doel ervan. Welke eisen worden gesteld aan het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding?

De wetgever heeft een tweetal soorten kosten op het oog die in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Het betreft enerzijds transitiekosten en anderzijds inzetbaarheidskosten. Transitiekosten zijn kosten die gemaakt worden en die in verband staan met het einde van de arbeidsovereenkomst. Het betreft activiteiten en inspanningen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van (de periode van) werkloosheid. Denk aan kosten voor scholing of outplacement. Inzetbaarheidskosten daarentegen zijn kosten die door de werkgever gedurende het dienstverband worden gemaakt en die zijn gericht op een bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid. Deze kosten zien dus op het vergroten van inzet buiten het bedrijf van de werkgever. Hieronder vallen niet de kosten die betrekking hebben op de huidige functie van de werknemer of kosten die gemaakt zijn om de inzetbaarheid van de werknemer binnen uw organisatie te bevorderen.

Van belang is dat de kosten die u in mindering wenst te brengen op de transitievergoeding vooraf schriftelijk aan de werknemer worden medegedeeld en dat de werknemer zich schriftelijk akkoord verklaart met het in mindering brengen van specifieke kosten. Wanneer u het wenselijk acht dat de transitievergoeding wordt ingezet ter daadwerkelijke transitie van werk naar werk, althans benut wordt voor het verbreden van de inzetbaarheid van uw personeel, dan is het raadzaam om vooraf contractuele afspraken te maken over de wijze waarop eventuele aftrek van, voornamelijk, inzetbaarheidskosten wordt gerealiseerd. Swart Advocaten adviseert u in dit kader gaarne.