Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Swart Advocaten Almere

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JBM Swart Advocatuur B.V., handelende onder de naam Swart Advocaten Almere, en de cliënt.
1.2. Deze algemene voorwaarden betreffen voorwaarden in de zin van art. 6:231 e.v. BW. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken c.q. Bedingen zijn voor De advocaat slechts bindend voor zover deze door haar schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
1.3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Advocaat en/of JBM Swart Advocatuur B.V.: mr. J.B.M. Swart en/of aan JBM Swart Advocatuur krachtens arbeidsovereenkomst verbonden personen.
Cliënt: de rechtzoekende, zijnde een consument, een natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel een rechtspersoon.
Honorarium: het tussen de cliënt en advocaat overeengekomen loon voor de uitvoering van
de overeengekomen dienstlevering.
Overeenkomst: iedere overeenkomst van dienstlevering, zijnde een overeenkomst van opdracht, dan wel enige andere vorm van overeenkomst, waarbij de advocaat zich jegens de
cliënt verbindt om werkzaamheden uit te voeren in de uitoefening van de advocatenpraktijk. Verschotten: kosten in verband met de uitoefening van de opdracht, welke niet het honorarium betreffen. Onder meer, doch niet uitsluitend, dient onder verschotten te worden verstaan: kosten voor de gerechtsdeurwaarder, reiskosten voor de advocaat, portokosten, griffierechten aan de Rechtbank, kosten voor uittreksel uit officiële registers. Daarnaast bestaan de verschotten uit kantoorkosten, welke forfaitair worden vastgesteld op 6% van het honorarium.

Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst
2.1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Cliënt heeft schriftelijk, telefonisch of via elektronische weg opdracht verstrekt aan de advocaat, de opdracht is vervolgens schriftelijk of elektronisch door de advocaat bevestigd. De opdrachtverstrekking ziet op het leveren van diensten, welke diensten zien op juridische dienstverlening in de meest ruime zin van het woord.
2.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen, e.e.a. Na aanbod en aanvaarding door zowel de advocaat als de cliënt.
2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht en kan tussentijds op verzoek van cliënt worden opgezegd.
2.4. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
2.5. De advocaat kan de overeenkomst opzeggen c.q. Beëindigen indien cliënt aan één of meer van zijn verplichtingen jegens de advocaat, niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Deze verplichtingen zien onder meer, doch niet uitsluitend, op het tijdig voldoen van het overeengekomen honorarium en het correct aanleveren van (schriftelijke) be-
scheiden c.q. Informatie die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
2.6. Opzegging c.q. beëindiging als bedoeld in art. 2.3. En 2.5. Zal cliënt nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen jegens de advocaat ten aanzien van de bij aanvang van de overeenkomst overeengekomen bedragen en reeds door De advocaat voor cliënt voldane verschotten.
2.7. In de uitvoering van de opdracht kan de advocaat derden betrekken, e.e.a. Voor zover de opdracht dit naar het oordeel van de advocaat toelaat en na overleg met opdrachtgever. Toepasselijkheid van artikel 7:404 BW is in dit kader derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

Kosten
3.1. Het op de overeenkomst van toepassing zijnde honorarium wordt bepaald in onderling overleg tussen advocaat en cliënt. Het honorarium kan worden overeengekomen als vaste totaalprijs, een uurtarief, dan wel een eigen bijdrage in geval cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand van overheidswege.
3.2. De kosten van uitvoering van de opdracht door de advocaat omvatten:

A) het honorarium en b) de verschotten.
3.3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst
voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de van het voor de betreffende opdracht over-
eengekomen uurtarief en de aan de opdracht bestede tijd in uren.
3.4. Wanneer in de uitvoering van de opdracht verschotten voldaan dienen te worden, zal de ad-
vocaat cliënt hiervan in kennis stellen. Cliënt draagt er zorg voor dat de verschotten aan derden (Rechtbank, deurwaarder, etc.) Tijdig op overeengekomen wijze aan de advocaat ter beschikking worden gesteld, opdat de advocaat deze tijdig aan de betreffende derde kan voldoen.

Geheimhouding
4.1. Cliënt is verplicht om alle in het kader van de overeenkomst de advocaat aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij hieromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat. Van deze geheimhouding is uitgesloten alle informatie welke krachtens wettelijke last door cliënt dient te worden geopenbaard.

Bewaarplicht
5.1. De advocaat is niet verplicht alle in het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken aan cliënt te retourneren.
5.2. Stukken als beschreven onder 5.1. Zullen door de advocaat worden bewaard voor tenminste zeven (7) jaren na afronding van de overeenkomst. De advocaat zal deze stukken per eerste aanvraag en in onderling overleg met cliënt aan cliënt ter beschikking stellen.

Overmacht
6.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil de advocaat onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op het bedrijf van de advocaat of dat van door haar ingeschakelde derden.
6.2. Bij overmacht heeft de advocaat – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overeenkomst te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat de advocaat in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
7.1. De advocaat levert uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en kan nimmer worden gehouden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald bemiddelingsresultaat.
7.2. In geval van overmacht zoals beschreven in artikel 6 is de advocaat niet aansprakelijk.
7.3. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheid van haar
werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.
7.4. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is De advocaat slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. Vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. Het bedrag van de schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de desbetreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert is de advocaat slechts aansprakelijk tot een bedrag van € 500,00 voor iedere afzonderlijke tekortkoming en cumulatief tot een bedrag van maximaal € 2.500,00. Hetgeen in de vorige volzin is opgenomen geldt niet voor zover het uitblijven van uitkering
het gevolg is van niet-tijdige premiebetaling van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
7.5. Cliënt vrijwaart de advocaat voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan cliënt geleverde producten of diensten van De advocaat.
7.6. De advocaat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door cliënt aangeleverd materiaal en de foute verwerking in de door de advocaat geleverde diensten als gevolg hiervan.
7.7. Wijzigingen in de gegevens van cliënt dient cliënt schriftelijk aan de advocaat mede te delen. Wanneer cliënt dit niet doet is hij/zij aansprakelijk voor de eventuele schade die de advocaat als gevolg daarvan lijdt.

Betalingsvoorwaarden
8.1. Betaling van de door de advocaat gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden middels directe betaling.
8.2. Wanneer bij aanvang van de overeenkomst onduidelijk is hoe hoog het totale honorarium zal zijn, kan De advocaat een voorschot in rekening brengen, met een minimum van 3 uren aan werkzaamheden. Gedurende of aan het einde van de overeenkomst zal de advocaat het voldane voorschot verrekenen met het totale honorarium.
8.3. Gefactureerde bedragen welke een eventueel voorschot overschrijden dienen aan De advocaat te worden voldaan binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum.
8.4. Wanneer niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, dan behoudt De advocaat zich het recht voor om de vordering(en) uit handen te geven aan een incassobureau dan wel gerechtsdeurwaarder. De daarmee gepaard gaande kosten zullen worden verhaald op de cliënt, evenals de wettelijke rente vanaf het moment dat sprake is van verzuim in de zin van de wet.
8.5. De incassokosten bedragen 15% van het achterstallige factuurbedrag, met een minimum van € 40,00. De wettelijke rente wordt berekend krachtens de maatstaf als bedoeld in art. 6:119a BW.
8.5. In geval sprake is van een cliënt in zijn hoedanigheid als natuurlijk persoon, derhalve niet handelende onder enig beroep of bedrijf, dan zal ter zake de alsdan verschuldigde incassokosten en rente aansluiting worden gezocht bij art. 6:96, 6:119 BW en het Besluit voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wijziging van de voorwaarden
9.1. De advocaat behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
9.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op overeenkomsten tussen cliënt en De advocaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen tussen partijen die uit enige overeenkomst voortvloeien zullen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.
10.3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bevoegde rechter zetel heeft in het arrondissement Overijssel, locatie Zwolle.
10.4. Indien krachtens gerechtelijke uitspraak één of meerdere artikelen van deze voorwaarden worden vernietigd of anderszins buiten toepassing worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen op te nemen, welke de nietige/vernietigde zullen vervangen.